Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-107

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2022 M.

 

Eil. Nr.

                                                   Pirkimo objektas

 

 

                             BVPŽ kodas

        Numatoma pirkimų vertė

Eur

                  Planuojamų pirkimų pradžia

                                             Pirkimo būdas

                            Tipas

                       Vykdytojas

                    Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  

Tualetinis popierius

33760000-5

500

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Valymo, higienos prekės

39800000-0

1000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Benzinas

09132000

200

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Interaktyvūs ekranai

38653400

10000

III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVP IS priemonėmis

 1.  

Statybinės, elektros ir kitos ūkinės prekės

44140000

3000

II–IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Kanceliarinės prekės

30192700-8

1000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Rašomasis popierius

30197630-1

600

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

30200000-1

1000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

 1.  

Nešiojami kompiuteriai

30213100

4000

II-III ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Programinė įranga

72260000

2500

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

 1.  

Muzikos instrumentai

37310000

21000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Tautiniai rūbai

18000000

8000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

 1.  

Kvalifikacijos kėlimas

8052000

3500

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Ryšių paslaugos

64210000

1600

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Paslauga

Pirkimų organizatorius

Pagal sutartį

 1.  

Sveikatos patikra

85140000

1200

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Paslaugos

Pirkimų organizatorius

Pagal sutartį

 1.  

Atliekų išvežimas

90512000

3000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos

Paslaugos

Pirkimų organizatorius

Pagal Savivaldybės sutartį

 1.  

Autobusų nuoma

60000000

8000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Stogo remontas

45261910

18000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Viešųjų pirkimų komisija

 

 1.  

Vidaus remonto darbai

50000000

15000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Pirkimų organizatorius

Pagal poreikį ir galimybes

 1.  

Fasado remontas

50000000

28000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Viešųjų pirkimų komisija

 

 

 

 


VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. Įsakymu Nr. V-54

                                                                                       
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APRAŠAS


I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos  aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kitais viešuosius pirkimus (toliau - pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti mažos vertės pirkimų pagrindinių principų laikymąsi įstaigoje ir sudaryti sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti įstaigai skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas lėšas.
3. Pirkimus organizuoja ir vykdo įstaigos vadovo įsakymu paskirti asmenys, kurie atsako už savalaikį ir tinkamą paskirtų funkcijų atlikimą.
4.  Apraše naudojamos sąvokos:
Pirkimų organizatorius - įstaigos vadovo įsakymu paskirtas įstaigos darbuotojas, kuris šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja, atlieka mažos vertės pirkimus.
Pirkimų planas - įstaigos vadovo patvirtintas biudžetiniais metais planuojamas vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas (toliau - Pirkimų planas).
CVP IS - Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.
CPO - Centrinė perkančioji organizacija.
MVP - mažos vertės pirkimas.

II. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS


5. Mažos vertės pirkimus vykdo pirkimų organizatorius arba komisija, sudaryta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimų organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.
6. Pirkimų organizatorius skiriamas įstaigos vadovo įsakymu.
7. Skiriant Komisijos narius turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.
8. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį ir pobūdį, įstaigos vadovo įsakymu gali būti sudaroma Komisija vienam ar keliems pirkimams arba nuolatinė Komisija, nustatytam laikotarpiui.
9. Komisija veikia įstaigos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal patvirtintą darbo reglamentą ir yra atskaitinga įstaigos vadovui. Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmuo, vadovo įsakymu paskirtas atlikti prevencinę pirkimų kontrolę.
10. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.
11. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki sprendimo ją panaikinti priėmimo arba nuo ją sudariusios įstaigos vadovo rašytinių užduočių jai paskyrimo iki visų nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo.
12. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
13. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių atskirosios nuomonės.
14. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.
15. Komisijos posėdžiuose yra parenkamas pirkimo būdas ir patvirtinamos tinkamai parengtos pirkimo sąlygos, pasirašytos įstaigos vadovo.
16. Prieš pradėdami darbą Komisijos nariai, pirkimų organizatorius, taip pat prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas), kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose Viešųjų pirkimų tarnybos išleistuose dokumentuose.
17. Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją asmuo pasirašo, kai yra paskiriamas atlikti jam numatytas pareigas.
18. Komisija, jos nariai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANAVIMAS

19. Įstaigos prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimai vykdomi pagal įstaigos vadovo įsakymu patvirtintą pirkimų planą.
20. Pirkimų planą rengia pirkimų organizatorius.
21. Pirkimo organizatorius parengtą ir patvirtintą Pirkimų planą skelbia įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų Pirkimų planą - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
22. Pirkimai įstaigoje gali būti atliekami ir iki Pirkimų plano patvirtinimo, juos suderinus su įstaigos vadovu, kuris koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklą.
23. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja pirkimo organizatorius.
24. Už Pirkimų plano vykdymą ir mažos vertės pirkimų eigos kontrolę atsako pirkimo organizatorius, už šio plano vykdymo kontrolę - įstaigos vadovas.

IV. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ INICIJAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS


25. Pirkimą inicijuoja pirkimo organizatorius. 
25. Galutinius pirkimo dokumentus parengia ir pirkimą vykdo pirkimo organizatorius.
27. Pirkimo organizatorius kreipiasi į tiekėjus prašydamas pateikti pasiūlymus.
28. Pirkimo organizatorius priima sprendimą dėl mažos vertės pirkimų organizavimo per Centrinės perkančios organizacijos (CPO) katalogą. Jeigu CPO kataloge siūlomos prekės, darbai, paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių arba perkančioji organizacija gali juos atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas, arba prekes, darbus, paslaugas reikia įsigyti skubos tvarka, taip pat dėl kitų nenumatytų aplinkybių pirkimo organizatorius gali priimti sprendimą nepirkti iš CPO katalogo.
29. Mažos vertės pirkimai vykdomi, kai prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o darbų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 145 000 eurų be PVM.
30. Mažos vertės pirkimus, kurių pirkimo vertė ne daugiau kaip 30000 eurų be PVM, atlieka pirkimų organizatorius.
31. Kai pirkimų organizatorius atlieka mažos vertės pirkimą, tiekėją parenka taip, kad būtų racionaliai naudojamos įstaigos lėšos.
32. Atliekant mažos vertės pirkimą, kai pirkimo vertė yra ne daugiau kaip 3000 eurų be PVM, pirkimo organizatorius, atlikdamas pirkimą:
32.1 apklausia 1 tiekėją;
32.2 pirkimas inicijuojamas žodžiu ir visą informaciją apie pirkimo objektą ir kitas pirkimo sąlygas tiekėjui perduoda žodine forma ;
32.3  apie priimtą sprendimą tiekėją informuoja žodžiu;
32.4 dokumentai - sąskaita (perdavimo aktas), užpildomas MVP žurnalas.
33.Kai atliekamas pirkimas kurio vertė yra 3000 - 30000 eurų be PVM, pirkimo organizatorius:
33.1 žodžiu apklausia 3 tiekėjus (pirkimo vertė 3000 - 10000 eurų be PVM), o pirkimo vertei viršijant 10000 eurų be PVM apklausiami 3 tiekėjai iš CVP IS;
33.2 pildomi dokumentai - apklausos sąlygos, kvietimai, susirašinėjimas (raštai), pirkimo pažyma, sutarties kopija (perdavimo aktas, sąskaita/os), pasiūlymas, užpildomas MVP žurnalas;
33.3 įstaigos vadovas apie pradedamą mažos vertės pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdamas informuoja savo tinklapyje;
33.4 visuose pirkimuose, kurie atliekami raštu, laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygas, išskyrus konfidencialią informaciją, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo būtina paskelbti CVP IS.
34. Pirkimą, kurio vertė yra 30000 - 58000 eurų be PVM (darbams 145 000 eurų be PVM), atsižvelgiant į pirkimo sudėtingumą, direktorius gali pavesti atlikti pirkimų organizatoriui arba komisijai. Pirkimo organizatorius (komisija):
34.1 raštu apklausia ne mažiau kaip 3 tiekėjus (CVP IS) arba skelbia pirkimą;
34.2 pildomi dokumentai - pirkimą inicijuojanti paraiška (pirkimo užduotis), apklausos sąlygos, kvietimai, susirašinėjimas (raštai), pirkimo pažyma, sutarties kopija (perdavimo aktas, sąskaita/os), pasiūlymai, skelbimo forma CVP IS, užpildomas MVP žurnalas;
34.3 įstaigos vadovas apie pradedamą mažos vertės pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama informuoja savo tinklapyje;
34.4 visuose pirkimuose, kurie atliekami raštu, laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygas, išskyrus konfidencialią informaciją, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo būtina paskelbti CVP IS.
35. Kai atliekamo pirkimo neatskiriama paraiškos dalis yra techninė specifikacija, joje turi būti nurodytos perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės, pagrindinės charakteristikos ir/ ar kiti reikalavimai. Reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus.
36. Už techninės specifikacijos teisingumą, tikslumą, teisėtumą ir išsamumą tiesiogiai atsakingas pirkimo organizatorius.
37. Įstaigos vadovui patvirtinus paraišką, pirkimų organizatorius pirkimo techninės specifikacijos projektą su parašais paskelbia CVP IS.
38. Pirkimų organizatorius nagrinėja gautas pastabas dėl pirkimo techninės specifikacijos projekto, įvertina pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikia siūlymus Komisijai dėl pirkimo sąlygų tvirtinimo.
39. Sprendimą dėl tiekėjų pastabų ir pasiūlymų paskelbtam techninės specifikacijos projektui priima Komisija posėdžio metu, bet ne vėliau, kaip iki pirkimo pradžios. Apie priimtą sprendimą nedelsiant raštu informuojami pastabas ir pasiūlymus pateikę suinteresuoti asmenys.
40. Pirkimo organizatorius yra atsakingas už pirkimo sąlygų paruošimą bei jų atitikimą Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatoms. Paruoštos pirkimo sąlygos pateikiamos Komisijai tvirtinti.
41. Pirkimo procedūrų, pirkimo dokumentų paaiškinimus tiekėjams teikia pirkimų organizatorius.

V. MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS

42. Už pirkimo sutarties projekto parengimą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas atsakingas pirkimo organizatorius.
43. Mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, pirkimų organizatorius:
43.1. parengia pirkimo sutarties projektą;
43.2. pateikia du galutinius pirkimo sutarties projekto egzempliorius pasirašyti įstaigos vadovui.
44. Pirkimo sutarties vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja pirkimų organizatorius ar įstaigos vadovas, kuris kontroliuoja ir organizuoja įstaigos ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo) terminus, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekėjų finansinių įsipareigojimų vykdymą.
45. Pirkimo organizatorius ar įstaigos vadovas, pastebėjęs sutarties vykdymo terminų trūkumus ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms gali taikyti kitai sutarties šaliai pirkimo sutartyje numatytų prievolių užtikrinimo būdus, taip pat inicijuoti pirkimo sutarties nutraukimą joje nustatytais pagrindais.
46. Ne vėliau, nei prieš 3 mėn. iki ilgalaikės pirkimo sutarties pabaigos informuojamas pirkimų organizatorius arba įstaigos vadovas, apie pirkimo sutarties pabaigos datą.
47. Jei pirkimo sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra būtinas įstaigos funkcijoms atlikti, pirkimų organizatorius privalo numatyti jų pirkimą ateinančiais biudžetiniais metais.
48. Jeigu sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, pirkimų organizatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.
49. Nustatęs, kad įstaigai nėra naudinga pratęsti galiojančią sutartį, pirkimų organizatorius einamųjų biudžetinių metų pabaigoje naująjį pirkimą įtraukia į pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams.
50. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią sutartį, pirkimo organizatorius parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir suderina jį su įstaigos vadovu.
51. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo - perdavimo aktą pasirašo pirkimo organizatorius arba prekių pristatymo, paslaugų ar darbų priėmimo komisija.
52.  Pasirašant priėmimo - perdavimo aktą, pasirašantieji turi įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyse nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai.
53. Tiekėjui neįvykdžius pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, pirkimo organizatorius teikia pasiūlymą dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar joje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo teikėjui.
54. Jei pirkimo organizatorius nustato, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka pirkimo sutartyje numatytas sąlygas, tačiau pažeisti prievolių užtikrinimo terminai ar kitos pirkimo sutartyje nustatytos neesminės sąlygos ir prievolės yra įvykdytos netinkamai, priėmimo - perdavimo akte nurodo nustatytus trūkumus, jį pasirašo ir teikia siūlymą dėl pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo tiekėjui.
55. Prevencinę pirkimų kontrolę atliekantis asmuo, vadovui paprašius, teikia raštu jam apibendrintą informaciją apie įstaigos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą, nurodydamas pastebėtus trūkumus ar iškilusias problemas, taip pat teikia siūlymus, kaip tuos trūkumus pašalinti ir jų išvengti.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Visi su pirkimu saugomi dokumentai saugomi LR dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
57. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Aprašas yra viešas dokumentas, su kuriuo teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę susipažinti visi to pageidaujantys asmenys.
59. Įstaigos vadovas dalį savo funkcijų, susijusių su viešaisiais pirkimais, gali deleguoti kitam asmeniui.

Atnaujinta: 2022-01-04