Administracija

Aldona Skruibytė Direktorė

Kompetencijų sritys

Aiškina Mokyklos bendruomenei valstybinę švietimo politiką, telkia bendruomenę valstybinės švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti, švietimo kaitos klausimams spręsti, atsako už Mokyklos darbo rezultatus.

Supažindina Mokyklos bendruomenę su Mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir užtikrina jų laikymąsi.

Puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį klimatą.

Priima į darbą ir atleidžia mokytojus ir kitus Mokyklos darbuotojus, leidžia juos atostogų, skatina ir skiria nuobaudas.

Vadovauja Mokytojų tarybai ir planuoja posėdžius.

Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą.

Vadovauja Mokyklos ugdymo plano, Strateginio plano ir metinio Veiklos plano rengimui ir vykdymui.

Vykdo elektroninio dienyno Mano dienynas priežiūrą.

Kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

Inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų kūrimąsi ir jų veiklą.

Atstovauja Mokyklai įvairiose organizacijose ir institucijose.

Inicijuoja ir organizuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Inicijuoja projektų, skatinančių Mokyklos plėtrą, rengimą ir įgyvendinimą.

Koordinuoja Mokyklos bibliotekos darbą.​​

Kontaktai Telefonas: 8 5 245 95 01
El. paštas: karoliniskiudirektore@gmail.com

Jolanta Babaliauskienė Pavaduotoja ugdymui

Kompetencijų sritys

Analizuoja ir vertina ugdymo(si) procesą ir rezultatus, koordinuoja mokyklos metodinės tarybos veiklą.

Teikia duomenis, registruoja programas NŠA duomenų perdavimo sistemoje ŠVIS.

Organizuoja ugdymo plano rengimą ir programų vykdymą, mokyklos dokumentacijos tvarkymą.

Dalyvauja rengiant mokyklos Strateginį planą, metinį Veiklos planą.

Koordinuoja ilgalaikių projektų įgyvendinimą Mokykloje.

Koordinuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Koordinuoja ugdymo programos įgyvendinimą, konsultuoja mokinius ir jų tėvus dėl individualaus ugdymo plano sudarymo.

Koordinuoja ir prižiūri mokinių ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, prižiūri elektroninio dienyno Mano dienynas pildymą.

Atsakinga rengiant klasių užimtumo tvarkaraščius, sudaro ir koreguoja mokytojų darbo krūvio tarifikacijos dokumentus.

Kuruoja Styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Gitaros instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Koordinuoja Mokyklos koncertmeisterių veiklą.

Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.

Organizuoja kuruojamų dalykų mokytojų individualių ir grupinių pamokų tvarkaraščių sudarymą.

Rengia pamokų, akademinių koncertų, baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkaraščius.

Teikia profesinę pagalbą mokytojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei atestacijos klausimais, padeda parengti atitinkamus dokumentus.

Koordinuoja kuruojamų dalykų seminarų, konkursų ir festivalių organizavimą.

Koordinuoja kuruojamų dalykų suaugusiųjų švietimo ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl suaugusiųjų švietimo tobulinimo, vykdo jo priežiūrą.

Pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje, atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.

Kontaktai Telefonas: 8 5 244 40 28
El. paštas: jolanta.babaliauskiene@gmail.com

Jūratė Prusevičienė Pavaduotoja ugdymui

Kompetencijų sritys

Analizuoja ir vertina ugdymo(si) procesą ir rezultatus.

Dalyvauja rengiant Mokyklos Strateginį planą, metinį Veiklos planą ir Ugdymo planą.

Rengia Mokyklos mėnesio veiklos planus ir prižiūri jų vykdymą.

Koordinuoja Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventės organizavimą.

Koordinuoja ilgalaikių projektų įgyvendinimą Mokykloje.

Kuruoja Fortepijono dalyko mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Akordeono dalyko mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Chorinio dainavimo dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Solinio dainavimo dalyko mokytojų metodinės grupės veiklą.

Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.

Teikia profesinę pagalbą kuruojamų dalykų mokytojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei atestacijos klausimais, padeda parengti atitinkamus dokumentus.

Koordinuoja ugdymo programos įgyvendinimą, konsultuoja mokinius ir jų tėvus dėl individualaus ugdymo plano sudarymo.

Koordinuoja ir prižiūri mokinių ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, prižiūri elektroninio dienyno Mano dienynas pildymą.

Atsakinga už informacijos rinkimą ir sisteminimą apie mokyklą žiniasklaidoje.

Dalyvauja rengiant klasių/salės užimtumo tvarkaraščius.

Koordinuoja kuruojamų dalykų suaugusiųjų švietimo ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl suaugusiųjų švietimo tobulinimo, vykdo jo priežiūrą.

Kontaktai Telefonas: 8 5 244 40 28
El. paštas: jupruseviciene@gmail.com

Alina Valčeckienė Pavaduotoja ugdymui

Kompetencijų sritys

Analizuoja ir vertina ugdymo(si) procesą ir rezultatus.

Dalyvauja rengiant Mokyklos Strateginį planą, metinį Veiklos planą ir Ugdymo planą.

Atsakinga už Mokyklos metinio veiklos plano rengimą bei pusmečio ir metinę ataskaitas.

Teikia statistinius duomenis NŠA Mokinių registro sistemoje.

Koordinuoja ilgalaikių projektų įgyvendinimą Mokykloje.

Atsakinga už absolventų, besimokančių specializuotose ugdymo įstaigose, statistinių duomenų rinkimą.

Dalyvauja rengiant klasių/salės užimtumo tvarkaraščius.

Inicijuoja ir koordinuoja Mokyklos įsivertinimą.

Vadovauja mokinių priėmimo į Mokyklą komisijos darbui.

Koordinuoja Mokyklos grupinių teorijos dalykų grupinių pamokų tvarkaraščių sudarymą.

Kuruoja Teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kuruoja Papildomo fortepijono dalyko mokytojų metodinės grupės veiklą.

Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.

Koordinuoja kuruojamų dalykų seminarų, konkursų ir festivalių organizavimą.

Teikia profesinę pagalbą kuruojamų dalykų mokytojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei atestacijos klausimais, padeda parengti atitinkamus dokumentus.

Koordinuoja ir prižiūri mokinių ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, prižiūri elektroninio dienyno Mano dienynas pildymą.

Koordinuoja kuruojamų dalykų suaugusiųjų švietimo ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl suaugusiųjų švietimo tobulinimo, vykdo jo priežiūrą.

Kontaktai El. paštas: alina.valceckiene@gmail.com

Zenonas Didžiulis Pavaduotojas ūkiui

Kompetencijų sritys

Prižiūri, analizuoja ir vertina Mokyklos aptarnaujančio personalo darbą ir jo kokybę.

Inicijuoja ir organizuoja Mokyklos turto, instrumentų atnaujinimą, pastato bei inventoriaus einamuosius remonto darbus.

Paruošia patalpas saugiam ir kokybiškam ugdymo procesui vykdyti.

Atsako už priešgaisrinę apsaugą ir darbų saugą, supažindina Mokyklos personalą su darbų saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis.

Užtikrina sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą.

Atsako už Mokyklos pastato, inventoriaus, mokymo priemonių ir kito materialaus turto apskaitą ir apsaugą.

Atsako už patalpų paruošimą Mokykloje organizuojamiems renginiams.

Atsako už viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą.

Ne ugdymo proceso metu pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje.

Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.

Kontaktai Telefonas: 8 5 244 41 96
El. paštas: zenonas.didziulis23@gmail.com

Ingrida Gliaubertė Raštinės vadovė

Savaitės dienos

Priėmimo valandos

Pirmadienis

9.00−17.00

Antradienis

9.00−17.00

Trečiadienis

9.00−17.00

Ketvirtadienis

9.00−17.00
Penktadienis 9.00−15.45

Kontaktai Telefonas: 8 5 245 95 00
El. paštas: rastine@karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Laima Raubienė Sekretorė, interneto svetainės administratorė

Savaitės dienos

Priėmimo valandos

Pirmadienis

10.00−18.00

Antradienis

10.00−18.00

Trečiadienis

10.00−18.00

Ketvirtadienis

10.00−18.00
Penktadienis

10.00−16.45

Kontaktai Telefonas: 8 5 244 41 96
El. paštas: kmm.laima.raubiene@gmail.com

Jolanta Šilenskienė Bibliotekininkė, elektroninio dienyno administratorė

Savaitės dienos

Priėmimo valandos

Pirmadienis

13.00−18.00

Antradienis

13.00−18.00

Trečiadienis

13.00−18.00

Ketvirtadienis

13.00−18.00

Penktadienis

13.00−17.00

Kontaktai El. paštas: kmmbiblioteka@gmail.com

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Vasaros atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.