Strateginis planas

PRITARTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos tarybos nutarimu
2015-08-31 Nr. MT - 1

PRITARTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos
2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A30-378

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos direktoriaus 2016 m. 
kovo 29 d. įsakymu Nr. V – 26

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
2016-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. DUOMENYS APIE KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ

Mokyklos istorija

Duomenys apie mokyklą

Karoliniškių muzikos mokyklos vadovai 2014-2015 m.m

Mokytojų kolektyvas 2014-2015 m.m.

Duomenys apie mokinius

Mokyklos savivalda

III. MOKYKLOS STRATEGIJA

Mokyklos vizija

Mokyklos misija

Mokyklos vertybės

Prioritetai

IV. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

V. STRATEGINIO PLANO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

VI. IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA)

VII. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS

SSGG analizės suvestinė

Strateginės išvados

VIII. VIDINĖ ANALIZĖ

IX. DOKUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS STRATEGINIS PLANAS, SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos strateginio plano 2016-2020 m. m. tikslas – efektyviai organizuoti mokyklos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, planuoti kaitos pokyčius, numatyti mokyklos veiklai keliamus reikalavimus, pasirinkti vystymosi kryptį.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 2016-2020 m. m. strateginis planas parengtas remiantis:

 • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu;
 • Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija;
 • Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministerijos 2014-2015 m. strateginiu veiklos planu;
 • Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2015 m. strateginiu planu;
 • Lietuvos pažangos strategija 2030;
 • Mokyklos veiklos įsivertinimo išvadomis;
 • Bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jų veiklos patirtimi;
 • Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais.

Strateginio plano įgyvendinimo metu mokykla vykdo muzikinį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kryptingą ir suaugusiųjų meninį ugdymą, užtikrinant Karoliniškių seniūnijos, taip pat ir Vilniaus miesto gyventojų poreikius.
Mokyklos strateginį planą parengė darbo grupė, suburta mokyklos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. Nr. V – 64 „Dėl Mokyklos Strateginio planavimo grupės sudarymo“: Strateginio plano grupės vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Vakarinaitė-Zilnienė, nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Valentaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Babaliauskienė, mokytoja metodininkė Virginija Alenskienė, vyr. mokytoja Raimonda Janutėnaitė, mokytoja Ernesta Vanagaitė-Sriubienė. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir bendradarbiavimo principų.

 

Mokyklos istorija

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla įkurta 1973 m. gruodžio 1 d.  Tuo metu ji vadinosi 5-oji vaikų muzikos mokykla. 
1973-1991 m. mokykla naudojosi 34-osios  ir 43-osios vidurinių mokyklų patalpomis, 1991 m. persikėlė į dabartines patalpas L. Asanavičiūtės gatvėje, o 1993 m. jai suteiktas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vardas.
Mokykloje veikia 9 metodinės grupės: akordeono, chorinio ir solinio dainavimo, fortepijono, liaudies instrumentų, papildomo fortepijono, pučiamųjų instrumentų ir populiariosios muzikos, styginių instrumentų, muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos bei gitaros. Mokymo programų gausa leidžia pritraukti mokinių iš viso miesto. Mokykloje mokoma groti šiais instrumentais: fortepijonu, smuiku, violončele, akordeonu, kanklėmis, birbyne, saksofonu, klarnetu, obojumi, trombonu, fleita, trimitu, tenoru, baritonu, valtorna, tūba, mušamaisiais, gitara, chorinio ir solinio dainavimo. Taip pat į mokyklos ugdymo programą įtraukti ir bendrieji muzikinio ugdymo dalykai - antrasis muzikos instrumentas, muzikos rašto ir kultūros pažinimas, muzikos istorija, kompozicija, ansamblinis, orkestrinis, kamerinis muzikavimas. 
Mokymosi mokykloje trukmė – 8 metai. Ugdymo programa skirstoma į ankstyvojo, pradinio (I-IV klasė), pagrindinio (V-VIII klasė) ir kryptingo muzikinio ugdymo (2 metai). Taip pat mokykla vykdo profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą. Nuo 2012 m. vasario 1 d. organizuojamas suaugusiųjų meninis ugdymas kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos aplinka – jauki ir svetinga. Nuo 2010 m. mokyklos koncertų salėje eksponuojamos Lietuvos dailininkų parodos. Ekspozicijos keičiamos kelis kartus per metus. Nuo 2009 metų vyksta mokyklos patalpų renovacija: atnaujinamos klasės, perkami nauji instrumentai, tvarkoma aplinka. 
Mokykla turi savo internetinį tinklalapį, kuriame talpinama įvairi informacija apie Karoliniškių muzikos mokyklos bendruomenės kasdienius darbus, rengiamus koncertus, festivalius ir kitas mokyklos aktualijas.
Mokykla aktyviai dalyvauja miesto ir respublikos kultūriniame gyvenime. Mokyklos mokytojai ir mokiniai suorganizuoja daugybę koncertų, festivalių, konkursų. Pastaraisiais metais, siekiant įvertinti kintančią mokyklos veiklą, buvo suformuota darbo grupė, kuri analizavo ir vedė statistinius duomenis apie mokyklos renginius, suorganizuotus savo patalpose ir už jos ribų.

Mokyklos vizija


Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla - moderni, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei organizacija.

Mokyklos misija


Aktyvi formalųjį ugdymą papildanti švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kryptingą ir suaugusiųjų meninį muzikinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius.

Mokyklos vertybės

 • pilietiškumas;
 • tolerancija, pagarba ir teisingumas;
 • tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas;
 • atvirumas kaitai ir naujoms idėjoms;
 • kūrybiškumas ir iniciatyvumas;

Prioritetai

 • Ugdymo proceso gerinimas;
 • Saugios, jaukios ir modernios mokyklos aplinkos kūrimas.
Atnaujinta: 2020-03-26